ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะสำเร็จการศึกษา


คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.คะเณยะ อ่อนนาง สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษาปริญาเอก

ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ (หลักสูตรและการสอน จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง/ภาพ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/