เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ศศิพินต์  สุขบุญพันธ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.สิรินทร์นิชา  ปัญจอริยะกุล ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 55 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่  27 – 28  กุมภาพันธ์ 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โดยในการนำเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้ อาจารย์ ดร.รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ และอาจารย์ ดร.ธนะดี สุริยะจันทร์หอม ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่า (สาขาวิชาบริหารการศึกษา/หลักสูตรและการสอน/จิตวิทยา) ในผลงานวิจัยเรื่อง “การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง/ภาพ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/