การสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาหลักสูตรและกา

Read more

พิธีไหว้ครู ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะครุศาสตร์ มีความยินดีได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะผู้ศึกษาดูงาน จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าเยียมชมสถานที่และแลกเปลียนประสบการณ์การบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน ของคณะ

Read more

ต้อนรับผู้บริหารและผู้ติดตามจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 7 ท่าน เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษ

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาสถาพปัจจุบันและความต้องการในการเสิรมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น สู่การเป็นครูในโรงเรียนชุมชน

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Sensitivity Training Group กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sensitiviry Training Group กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Read more

กิจกรรม เกี่ยว สี ตี ข้าว ณ แปลงปลูกข้าว สวนเกษตรครูน้อย

คณะครุศาสตร์โดย อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ ได้นำบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมทั้งร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงปลูกข้าวจริง

Read more

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ” ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการน้อมระลึกพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันที่เข้าร่วมกิจกรรม

Read more

CMRU EDUCATION EXPO 2022

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CMRU EDUCATION EXPO 2022 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาภายในคณะครุศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564

Read more

การประชุมออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึก” ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กานเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยคณาจารย์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเป็นวิทยากร

Read more