งานเกษียณเกษมเปรมปรีดา ครุศาสตร์มุทิตา ครูของครู ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดงาน “เกษียณเกษมเปรมปรีดา ครุศาสตร์มุทิตา ครูของครู” ให้กับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ดร. ชาตรี มณีโกศล

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและรวมถึงการเกิดประสิทธผลที่ดี ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดพิธีและให้ความรู้แนวทางในการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น

Read more

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่10 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมด้านการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร และการใช้รถบนถนนอย่างปลอดภัยซึ่งถือเป็นสิงสำคัญที่สุดในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีฝ่ายใบอนุญาตขับรถออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จำนวน 8 ท่าน เป็นวิทยากรการอบรมทั้งการสอบใบอนุญาตใบขับขี่ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมและสอบในครั้งนี้จำนวน 104 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านในครั้งนี้จะได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ตามกฏหมาย ซึ่งถือเป็นการสร้างจิตสำนึกและแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับนักศึกษา

Read more

กิจกรรมวันแม่ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นำโดย อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ตัวแทนบุคลากร นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำเกษตรอินทรีย์ (ตรงข้ามสวนเกษตรครูน้อย) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชาตรี

Read more

กิจกรรม workshop : agent money smart community

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรม workshop : agent money smart community ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็น money

Read more

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันที่ 13-16 กรกฏาคม 2565 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำตัวแทนนักศึกษาสาขา ฯ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพสธ) ณ โรงเรียนตชด บ้านใหม่พัฒนาสันติ ต.แม่นาจร

Read more

ต้อนรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

เมือวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการจัดการ การบริหารตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีมาตราฐาน สอดคล้องกับยุคปัจจุบันจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ณ ห้องประชุมพวงคราม 1

Read more

โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานประเพณี ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดหนองปันเจียง อ.แม่ริม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ

Read more

ภาคจิตวิทยา ถวายเทียนจำนำเข้าพรรษาประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยได้เข้าถวายเทียนจำนำเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหนองปันเจียง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันเทียนพรรษาอาจไม่มีความจำเป็นเนื่องจากมีไฟฟ้าใช้แต่ยังถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา การถวายเทียนจำนำพรรษาเป็นการถวายเทียนเข้าพรรษาของประชาชนล้านนาไทย

Read more

คณะครุศาสตร์ รับการประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ โดยการประเมินคุณภาพในปีนี้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) รศ.ดร.คงศักดิ์

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบของคณะครุศาสตร์ ณ เดอะรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

Read more