การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์นิเทศก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564 สำหรับอาจารย์นิเทศก์ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย” ซึ่งทุกหน่วยงานร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามแนวทางทวิ/พหุภาษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

Read more

การประชุมและทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบการจัดงาน Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more

การสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์จัดการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้น ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

Read more

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูผู้ทรงคุณค่า

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖

Read more

การประชุมเรื่อง “แนวทางการแก้ไขหมวดวิชาครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)”

การประชุมเรื่อง “แนวทางการแก้ไขหมวดวิชาครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)”

Read more

การประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) จำนวน 19 หลักสูตร

ประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการแก้ไขและร่วมปรึกษาเกี่ยวกับหมวดวิชาชีพครูในเล่มหลักสูตร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more